ივნისი 2020

მუხრან მაჭავარიანი – „ყაყაჩოსავით მზეა წითელი“ (1832)

525 Views

აქტუალიზაციის ზოგი შემთხვევა ზეპირ მეტყველებაში

441 Views

ერთი დისკუსიის ისტორიისათვის: ქეთევან ლომთათიძე V.S. გიორგი სერდიუჩენკო

329 Views

ზმნის ზოგიერთი თავისებურება ტაოურში

312 Views

გრამატიკული კლას-კატეგორიის ნაშთი ძველი ქართული ენის მორფოლოგიურ სისტემაში

409 Views

ქართველური ხარისხის ფორმათა წარმოების ზოგი თავისებურებისათვის

346 Views

ლექსემა „ლაჩარი“ (ეტიმოლოგია)

311 Views

წარმოქმნილ სახელთა სემანტიკური ჯგუფები უდიურ ენაში

309 Views

რამდენიმე საერთოქართველური ლექსემისათვის

368 Views

ოიკონიმთა წარმოება დიდოურ ენაში

292 Views