მოჩვენებითობის კილოს -შ°ა სუფიქსის წარმომავლობისათვის აფხაზურში

5 Views

უძველესი რელიგიური (ქრისტიანული თუ წარმართული) რიტუალური ლექსიკური ერთეულებისათვის სვანურში

5 Views

შიგა, შიდა მორფემებისათვის

236 Views

საერთო იბერიულ-კავკასიურ ძირთა მქონე ლოკალური პრევერბები აფხაზურში

382 Views

ნასესხებ კომპოზიტთა საკითხისათვის ქართულში, დიდოურსა და ბეჟიტურ ენებში

413 Views

ხემცენარეთა გვარ Celtis -ის ქართული სამეცნიერო სახელების დაზუსტების აუცილებლობა

205 Views

რა საჭიროა წრფელობითი ბრუნვის აღდგენა?

191 Views

მუხრან მაჭავარიანი – „ყაყაჩოსავით მზეა წითელი“ (1832)

525 Views

აქტუალიზაციის ზოგი შემთხვევა ზეპირ მეტყველებაში

441 Views

ერთი დისკუსიის ისტორიისათვის: ქეთევან ლომთათიძე V.S. გიორგი სერდიუჩენკო

329 Views